One level back to Anaxagoras (the thought, Nous) 3.3.3.1.1.1.3.1. Anaxagora's thought principle The homeomeries (similar primordial substances) 33311132
One level back to Anaxagoras (the thought, Nous) 3.3.3.1.1.1.3.1. Anaxagora's thought principle

hegel.net

Anaxagora's thought principle